Vedtægter og vætdigrundlag for Kalø Højskole

 

VEDTÆGTER FOR KALØ HØJSKOLE

 

 • Godkendt på højskolens ordinære generalforsamling d. 19. maj 2022.

   

  • 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

  Stk. 1.

  Kalø Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

   

  Stk. 2.

  Institutionen er oprettet den 14.6. 1993 og har hjemsted i Syddjurs Kommune.

   

  Stk. 3. Formål.

  Institutionens formål er at drive en folkehøjskole inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler i loven om folkehøjskoler.

  Det er endvidere formålet sideløbende med højskoledriften at drive indtægtsdækket virksomhed inden for rammerne af forskellige former for lovgivning inden for uddannelses-, kultur- og naturområdet, der har betydning for det enkelte menneskes såvel almene dannelse som personlige og faglige kompetenceniveau.

   

  Stk. 4. Værdigrundlag.

  Kalø Højskole er en dansk folkehøjskole. Højskolen bygger sin virksomhed på oplevelse, livsoplysning, eftertanke, erfaring og erkendelse. Det er målet, at den enkelte gennem denne dannelsesproces konstituerer sin personlighed og sin tilværelsesforståelse. I denne proces er nøglebegreberne fordybelse, gensidig forpligtelse, personlig ansvarlighed, mellemfolkelig forståelse og demokratisk dannelse. På højskolen arbejder vi desuden med natur og bæredygtighed. Vi arbejder med at omstille vores egen drift til bæredygtig drift samt at eleverne møder natur og bæredygtighed udfoldet i fagene.

   

  • 2. Skolekreds.

  Stk. 1.

  Skolen har en skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

   

  Stk. 2.

  Følgende kan være medlemmer af højskolens skolekreds: myndige personer og offentlige myndigheder, som føler tilknytning til skolen.

   

  Stk. 3.

  Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

   

  Stk. 4.

  Af medlemmerne opkræves et kontingent én gang årligt. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemmernes kontingent giver ikke ret til andel i skolens overskud.

  Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

   

  Stk. 5.

  Medlemskab giver adgang til skolens generalforsamling at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

   

  Stk. 6.

  Skolens årsrapport udleveres senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

   

  • 3. Skolens drift.

  Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, indtægtsdækket virksomhed og økonomiske bidrag fra skolekredsen.

   

  Stk. 2.

  Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

   

  Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konto m.v., som andre end skolen disponerer over.

   

  • 4. Generalforsamlingen.

  Stk. 1.

  Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

   

  Stk. 2.

  Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne jf. § 11 og træffer beslutning om skolens nedlæggelse jf. § 12.

   

  Stk. 3.

  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne med mindst følgende dagsorden for mødet:

  Valg af dirigent

  Valg af referent og stemmetællere

  Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af revideret årsrapport

  Forstanderens beretning

  Indkomne forslag

  Fastsættelse af kontingent

  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  Eventuelt

  Stk. 4.

  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før.

   

  Stk. 5.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 30 medlemmer af skolekredsen ønsker det.

  Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsordenen.

   

  Stk. 6.

  Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

   

  Stk. 7.

  1/5 af de fremmødte medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

   

  Stk. 8.

  Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen.

  Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

   

  • 5. Bestyrelsens sammensætning

  Stk. 1.

  Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 5 vælges af generalforsamlingen og blandt skolekredsens medlemmer. De øvrige 2 medlemmer udpeges således, at Danmarks Jægerforbund udpeger et medlem og bestyrelsen derudover supplerer sig selv med et medlem for enten at tilføje bestyrelsen ekstra kompetencer eller for at sikre kønsbalance.

   

  Stk. 2.

  De valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ulige år vælges 3 og lige år vælges 2. Genvalg kan ske.

  De udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen således, at Danmarks Jægerforbund udpeger et medlem i lige år og det selvsupplerende medlem udpeges i ulige år.

   

  Stk. 3.

  Hver generalforsamling vælger hvert år 2 suppleanter. Disse vælges for et år ad gangen.

   

  Stk. 4.

  Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 6, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt vælges/udpeges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

   

  Stk. 5.

  Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg eller udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

   

  Stk. 6.

  Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

   

  Stk. 7.

  Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte. Disse udgør sammen med endnu et bestyrelsesmedlem bestyrelsens forretningsudvalg.

  Mindst et af medlemmerne af forretningsudvalget skal være et udpeget bestyrelsesmedlem.

   

  Stk. 8.

  Skolens forstander deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

   

  • 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

  Stk. 1.

  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for kulturministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekredsen.

   

  Stk. 2.

  Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen, evt. viceforstander og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af evt. viceforstander og lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.

   

   

  Stk. 3.

  Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan for skoleåret og indholdsplan for det enkelte kursus samt godkender en plan for skolens evaluering af den virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

   

  Stk. 4.

  Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.

   

  Stk. 5.

  Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

   

  Stk. 6.

  Bestyrelsen underretter kulturministeriet om institutionens nedlæggelse.

   

  • 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

  Stk. 1.

  Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

  Bestyrelsesmøderne tilrettelægges og forberedes af det under § 5, stk. 7 nedsatte forretningsudvalg.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

  Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

   

  Stk. 2. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

   

  Stk. 3.

  En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

   

  Stk. 4.

  Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

   

  Stk. 5.

  Referat af bestyrelsesmøderne tilsendes de i § 5 nævnte medlemmer og tilforordnede og godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde.

   

  • 8. Skolens daglige ledelse

  Stk. 1.

  Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

   

  Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra evt. viceforstander og lærerne og foretager indstillinger til bestyrelsen om ansættelse af afskedigelse af disse.

  Stk. 3.

  Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

   

  • 9. Regnskab og revision

  Stk. 1.

  Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af folkehøjskoler.

   

  Stk. 2.

  Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmer skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 6.

   

  • 10. Tegningsret

  Stk. 1.

  Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand.

  Tegningsretten kan ikke delegeres.

   

  • 11. Vedtægtsændringer

  Stk. 1.

  Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Kulturministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, værdigrundlag, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

   

  Stk. 2.

  Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

   

  Stk. 3.

  Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling.

   

  • 12. Nedlæggelse

  Stk. 1.

  Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling hvor mindst 23/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.

   

  Stk. 2.

  Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

   

  Stk. 3.

  Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

   

  Stk. 4.

  Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

   

  Overskydende midler anvendes med Kulturministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om folkehøjskoler.

   

   

   

  Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.

   

   

  Kalø, d. 13. juni 2022.

   

  Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer:

   

   

   

  ____________________________________                          ____________________________________

  Formand, FU: Karsten Strørup                                                   Næstformand, FU: Ejner Hviid Jensen

   

   

   

   

  ____________________________________                          ____________________________________

  Medlem af FU: Niels Søndergaard, DJ                                      Lone Hilmi, valgt af generalforsamlingen

   

   

   

   

  ____________________________________                          ____________________________________

  Jens Damkjær, valgt af generalforsamlingen                          Christina Busk, valgt af generalforsamlingen

   

   

   

   

   

   

Kalø, d. 26. maj 2018.

 

 

Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.